REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI UMOŻLIWIAJĄCEJ ZAMAWIANIE PRODUKTÓW

Paragraf 1

Definicje

Poniższe wyrazy mają w Regulaminie następujące znaczenie:

 • 1) Pizzeria – działające wspólnie podmioty:
  • a) Mariusz Renka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Maximus Mariusz Renka, ul. ks. Stanisława Staszica 13A, 41-922 Radzionków, NIP: 6261090991 – dla oddziału w Wojkowicach;
  • b) Laksa Izabela, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Firma Handlowo Usługowa „LUNA” Laksa Izabela, ul. Rymera 19/5, 41-500 Chorzów, NIP: 6272581994 – dla oddziału w Czeladzi;
 • 2) Klient – podmiot spełniający warunki Regulaminu, który korzysta z Aplikacji;
 • 3) Produkt – towar znajdujący się w aktualnej ofercie danego Punktu sprzedaży, dostępnej w Aplikacji;
 • 4) Aplikacja – aplikacja o nazwie: „Pizzeria Maximus” dostępna do bezpłatnego pobrania w sklepie internetowym Google Play, umożliwiająca zakup Produktów w Pizzerii;
 • 5) Punkty sprzedaży – lokale prowadzone przez Pizzerię w jednym z następujących miast: Wojkowice, Czeladź;
 • 6) Regulamin – niniejszy regulamin.

Paragraf 2

Zasady dokonywania zakupu Produktów za pomocą Aplikacji

 • 1. Klientem może być:
  • 1) osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • 2) osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, lecz nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami prawa,
  • 3) osoba prawna,
  • 4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 • 2. Wymagania techniczne niezbędne do zakupu Produktów za pomocą Aplikacji:
  • 1) korzystanie z urządzenia mobilnego z systemem Android,
  • 2) pobranie i zainstalowanie na urządzeniu mobilnym bezpłatnej Aplikacji ze sklepu internetowego Google Play.
 • 3. Pizzeria sprzedaje Produkty, jeżeli wskazane przez Klienta miejsce dostawy Produktów znajduje się na obszarze przypisanym w Aplikacji Punktom sprzedaży. Zakup Produktu ze wskazaniem adresu dostawy znajdującego się poza obszarem przypisanym w Aplikacji Punktom sprzedaży jest niemożliwy.
 • 4. Minimalna wartość zakupionych Produktów musi wynieść 20,00 (słownie: dwadzieścia) złotych brutto.
 • 5. Korzystanie przez Klienta z Aplikacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 • 6. Zakazane jest wprowadzanie do formularza zamówienia treści o charakterze bezprawnym.

Paragraf 3

Dokonywanie zakupu Produktów za pomocą Aplikacji

 • 1. Celem dokonania zakupu Produktu w Pizzerii należy dokonać następujących czynności w Aplikacji:
  • 1) wybór przez Klienta Punktu sprzedaży, do którego jest przypisany obszar, na którym znajduje się wskazane przez Klienta miejsce dostawy Produktu;
  • 2) wybór Produktów, które Klient chce kupić poprzez ich dodanie do koszyka;
  • 3) wybór przez Klienta sposobu zapłaty ceny Produktów spośród następujących: forma płatności internetowych Tpay.com lub gotówka przy odbiorze Produktów;
  • 4) wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia poprzez podanie następujących danych:
   • a) numer telefonu,
   • b) adres e-mail,
   • c) adres dostawy Produktów,
   • d) preferowana godzina dostawy Produktów (przypadająca na czas od godz. 11:00 do godz. 22:00 w dni robocze, od godz. 13:00 do godz. 22:00 w niedziele i święta),
   • e) kod rabatowy (jeśli Klient go posiada i chce z niego skorzystać),
   • f) informacja o chęci otrzymania faktury VAT oraz dane potrzebne do wystawienia faktury – w polu: „Dodatkowe informacje” (jeśli Klient chce otrzymać fakturę VAT);
  • 5) otrzymanie przez Klienta wiadomości e-mail oraz powiadomienia PUSH-UP (w ramach systemu notyfikacji), potwierdzających złożenie zamówienia;
  • 6)zapłata przez Klienta całej ceny wybranych przez niego Produktów (pkt 2) powyżej), w formie płatności internetowych Tpay.com lub gotówką przy odbiorze Produktów.
 • 2. Ceny podane w Aplikacji przy Produktach zawierają podatek od towarów i usług.
 • 3. Dostawa Produktów może nastąpić w przedziale czasu: od pół godziny poprzedzającej do pół godziny następującej po określonej przez Klienta preferowanej godzinie dostawy. W przypadku gdy dostawa Produktów nie będzie mogła nastąpić w czasie wskazanym przez Klienta, z uwzględnieniem zdania poprzedniego oraz ust. 1 pkt 4 lit. d) niniejszego paragrafu (co będzie oceniane przy założeniu zapłaty przez Klienta ceny Produktów w ciągu 10 minut od otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia - w przypadku wyboru płatności internetowych Tpay.com), Klient zostanie o tym poinformowany w wiadomości e-mail oraz powiadomieniu PUSH-UP (w ramach systemu notyfikacji), w których zostanie podana informacja o godzinie dostawy Produktów. Jeżeli Klient nie zgadza się na godzinę dostawy Produktów podaną przez Pizzerię zgodnie ze zdaniem poprzednim i poinformuje o tym Pizzerię w ciągu 10 minut od otrzymania informacji w tej kwestii (pod numerem telefonu Wojkowice: (32) 360 25 63 / Czeladź (32) 400 61 10), uważa się, że zrezygnował z zakupu Produktów.
 • 4. Jeżeli podane przez Klienta w formularzu zamówienia informacje umożliwiają sprzedaż i dostawę Produktów zgodnie z Regulaminem, Klient otrzyma wiadomość e-mail oraz powiadomienie PUSH-UP (w ramach systemu notyfikacji), potwierdzające złożenie zamówienia, co będzie równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży Produktów.
 • 5. Jeżeli Klient wybierze zapłatę ceny Produktów w formie płatności internetowych Tpay.com, po zarejestrowaniu przez Pizzerię dokonania zapłaty przez Klienta ceny zamówionych Produktów Klient otrzyma wiadomość e-mail oraz powiadomienie PUSH-UP (w ramach systemu notyfikacji), potwierdzające przyjęcie zamówienia, a Pizzeria przystąpi do przygotowania Produktów. Pizzeria nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu Klientowi Produktów spowodowane zarejestrowaniem przez Pizzerię zapłaty ceny Produktów w czasie późniejszym niż w ciągu 10 minut od momentu wysłania Klientowi potwierdzenia złożenia zamówienia, jak również innymi okolicznościami, za które Pizzeria nie ponosi odpowiedzialności (np. utrudnienia w ruchu drogowym), przy czym o znanym opóźnieniu spowodowanym tymi okolicznościami Pizzeria w miarę możliwości poinformuje Klienta telefonicznie.
 • 6. Pizzeria dostarcza Produkty na adres wskazany przez Klienta na swój koszt.
 • 7. W momencie dostawy Klient otrzyma paragon fiskalny lub – jeśli wyraził takie życzenie w formularzu zamówienia - fakturę VAT.
 • 8. Promocje w aplikacji Android / iOS, oraz sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.pizzeriamaximus.pl, oraz kody rabatowe obniżające koszt zamówienia nie łączą się między sobą. Podczas składania zamówienia można skorzystać tylko z jednej promocji lub jednego kodu rabatowego.

Paragraf 4

Uprawnienia Pizzerii

 • 1. Pizzeria zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia złożonego na podstawie nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia lub z naruszeniem Regulaminu, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • 2. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z uwagi na brak składnika do wytworzenia Produktu Pizzeria poinformuje Klienta o braku możliwości sprzedaży i dostawy danego Produktu, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez ponoszenia przez Pizzerię odpowiedzialności z tego tytułu.
 • 3. Pizzeria jest uprawniona do czasowego wyłączenia możliwości zakupu Produktów przy użyciu Aplikacji, jeżeli okaże się to potrzebne ze względów technicznych. O każdej takiej sytuacji Pizzeria w miarę możliwości poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem.

Paragraf 5

Reklamacje

 • 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, jeżeli Produkt nie zostanie dostarczony lub zostanie dostarczony niezgodnie z Regulaminem.
 • 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej (na adres e-mail: reklamacja@pizzeriamaximus.pl) lub pisemnej (na adres: Maximus Mariusz Renka, ks. Stanisława Staszica 13A, 41-922 Radzionków).
 • 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane identyfikujące Klienta (imię, nazwisko lub firmę, numer telefonu, adres e-mail, datę złożenia zamówienia, datę realizacji zamówienia, wskazany adres dostawy Produktów) oraz szczegółowy opis zastrzeżeń.
 • 4. Jeżeli podane w reklamacji informacje będą niepełne lub konieczne okaże się podanie dodatkowych informacji, Pizzeria wystąpi o te informacje jeszcze przed rozpatrzeniem reklamacji. Czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu do momentu przekazania przez Klienta brakujących informacji.
 • 5. Pizzeria rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Pizzeria może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonej po upływie 90 dni od dnia ujawnienia się okoliczności stanowiących przyczynę reklamacji.
 • 6. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres wskazany w treści reklamacji.

Paragraf 6

Zmiany Regulaminu

 • 1. Regulamin może być zmieniony przez Pizzerię w każdym czasie.
 • 2. Zmiana Regulaminu stanie się skuteczna od dnia wskazanego przez Pizzerię.

Paragraf 7

Postanowienia Końcowe

 • 1. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży Produktów zawartej przez Pizzerię i Klienta jest prawo polskie.
 • 2. Wszelkie spory związane z korzystaniem z Aplikacji oraz umową sprzedaży Produktów zawartą przez Pizzerię i Klienta będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.